Welcome to my Blog
Linux后台运行程序 Linux后台运行程序
Linux后台运行程序比如hiveserver2这种默认前台的程序使用nohup和&来将hiveserver2这种程序设置成后台不间断运行的程序 #默认格式 nohup command & #ex n
2020-04-01 Xin
Hadoop环境变量 Hadoop环境变量
#Java PATH export JAVA_HOME=/usr/local/java export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_H
2020-04-01 Xin
2 / 2